Regulamin serwisu www.yanosik24.pl

1. Definicje Regulaminowe

 1. Właścicielem serwisu i domeny www.yanosik24.pl [strona internetowa] jest Neptis Spółka Akcyjna [właściciel] z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000447152, NIP 9721187720, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.
 2. Usługa – dostęp do portalu www.yanosik24.pl.
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę oraz korzystająca z aplikacji.
 4. Program – aplikacja GPS.
 5. Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), tj. informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem serwisu www.yanosik24.pl jest właściciel.
 2. Użytkownik może zarejestrować się i korzystać z serwisu www.yanosik24.pl jedynie po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt. 3 powyżej, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, a w szczególności może uniemożliwić takiemu Użytkownikowi korzystanie z serwisu www.yanosik24.pl.

3. Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez Użytkowników.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Treści publikowane w serwisie www.yanosik24.pl mają charakter poglądowy i pomocniczy. Użytkownik powinien bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 4. Właściciel udziela informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień dotyczących sposobu funkcjonowania serwisu i publikowanych tam treści wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, ograniczenia zakresu funkcjonowania serwisu www.yanosik24.pl , a także do jego całkowitego zawieszenia lub zamknięcia.

4. Obszar obowiązywania oferty

 1. Usługa serwisu www.yanosik24.pl przeznaczona jest dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i podlega przepisom prawa polskiego.

5. Prawa autorskie

 1. Zawartość serwisu www.yanosik24.pl, w tym jej treść, kształt, forma graficzna i konstrukcja, chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim
 2. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkować będzie pociągnięciem go do odpowiedzialności prawnej, określonej w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn.zm.), przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

6. Newsletter

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest NEPTIS S.A. z siedzibą przy ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań.
 2. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane w celu świadczenia Usługi Elektronicznej Newsletter, w związku z którą właściciel pozyskuje i przetwarza od osób zainteresowanych informacje w postaci adresów poczty elektronicznej. W celu zapisania się do Newslettera należy wyrazić chęć otrzymywania Newslettera i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a to poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i zaznaczenie checkboxa (potwierdzającego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych). Powyższe równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
 3. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, modyfikacji lub żądania usunięcia ze zbioru danych osobowych. Usunięcie danych osobowych ze zbioru równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter.

7. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez właściciela, w celu dokonania rejestracji w systemie usługi serwisu i umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niej.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, modyfikacji lub żądania usunięcia ze zbioru danych osobowych. Usunięcie danych osobowych Użytkownika ze zbioru danych równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy świadczenia usługi serwisu www.yanosik24.pl.
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak są one niezbędne do korzystania z serwisu www.yanosik24.pl.

8. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu www.yanosik24.pl, jednakże nie gwarantuje bezawaryjnego i nieprzerwanego jego działania.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@yanosik.pl.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie zamieszczony na stronie serwisu, a w przypadku zmiany treści Regulaminu – wymagana będzie ponowna akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.